Vindar och Lokaler

Process & vanliga frågor

Så går en konvertering av en lokal till bostad till

Varje projekt och förening har sina unika förutsättningar. Utifrån ett första förutsättningslöst möte tittar vi på ytornas potential och redogör för de olika tillvägagångssätten i hur föreningen kan realisera projektet.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt platsbesök för att utreda vilka förutsättningar er fastighet och lokal, har för bostadsutveckling.

Rectangle

Inför ett projekt uppstår många frågor. Nedan besvarar vi de vanligast förekommande frågorna och ger en generell bild av hur stegen ser ut i att omvandla en lokal till bostad.

Hur mycket störande arbete kommer att ske i samband med lokalkonvertering?

Inför ett ombyggnationsprojekt är det förståeligt att många medlemmar oroar sig för störande ljud. I synnerhet då många numera även arbetar hemifrån. Därför organiseras i regel ett informationsmöte och tidsplaner med kritiska moment presenteras så att medlemmarna med god framförhållning kan planera sin vardag.

I regel är det den första tiden (4-10v) som innebär en högre ljudnivå vilket är då rivningsarbetena sker. Arbeten sker under vardagar och arbetstid vilket även regleras i avtalet. När bostäderna är färdiga kommer de även att uppfylla myndigheternas krav på nyproduktion vilket en certifierad akustiker kommer projektera och ansvara för.

Hur går en lokalkonvertering till?

Vi besiktigar lokalen och fastigheten tillsamammans med styrelsens representanter för att identifiera vad och hur föreningen på bästa sätt kan verkställa projektet.

Därefter presenteras en handlingsplan och sammarbetsförslag för styrelsen. Efter ingånget avtal hanteras interna beslutsprocesser parallellt med att bygglov söks från kommunen.

Hur lång tid tar ett lokalprojekt?

Varje projekt är unikt med sina speciella förutsättningar. Tiden för ombyggnation varierar beroende på ytans storlek och antalet bostäder som ska byggas men generellt tar ett lokalprojekt 4-10 månader.

Krävs bygglov för lokalkonvertering?
Att bygga om en lokal till bostad faller under ändrad användning vilket kräver bygglov. Vi bistår styrelsen hantera frågan och upprättar, tillsammans med renommerad arkitekt, samtliga handlingar som fordras till bygglovsansökan. Det finns många saker att tänka på i samband med ett bygglov såsom hur man möter myndighetens krav och samtidigt tillvaratar husets karaktär. En bygglovsansökan ska i regel ca 10v men kan, med anledning av stor belastning på stadsbyggnadskontoret, komma att ta längre tid varför det med fördel kan vara bra med god framförhållning.
Vad är viktigt för styrelsen att tänka på inför ett lokalkonverteringsprojekt?

För att få genomföra en lokalkonvertering behöver medlemmarna vara införstådda i vad projektet innebär för förening och fastighet.

I regel kräver beslutet om väsentlig förändring att deltagande röstberättigade medlemmar röstar ”ja” med en majoritet. Bostadsföreningar (BF) har i regel andra röstförfaranden som framgår av stadgan.

Vi upprättar tillsammans med styrelsen ett beslutsunderlag vilket medlemmarna får ta del av. Stämman kommer sedan utifrån beslutsunderlaget att kunna fatta erforderliga beslut.

Det är av stor vikt att vara noggrann med beslutsprocessen och då i synnerhet med frågeställningens utformning.

Vad händer med våra förråd?

Om det i dagsläget finns förråd på lokalen tillser vi att medlemmarna inför beslut har en ritning på var och hur de nya förråden ska uppföras.

Är det möjligt att utföra fastighetsunderhåll i samband med lokalkonverteringsprojektet?

I samband med en ombyggnation av lokal till bostad är det vanligt att även andra entreprenader utförs, ofta till fördelaktigt pris då ställningar, material och projektledning redan finns på plats. Det kan röra sig om till exempel fasadrenovering, fönsterbyte, takomläggning, flytt av förråd, förbättring av ventilation, förlängning av hiss, med mera.

Varför ska en bostadsrättsförening anlita oss för att medverka i lokalkonverteringsprojektet?

I många föreningar saknar styrelsen internt den branschspecifika kompetensen eller tiden som krävs för att projektet ska få ett optimalt utfall. Styrelsen kan då med fördel vila sig på oss som hanterar samtliga frågeställningar som projektet medför – Såväl juridiska, arkitektoniska som byggtekniska.

Vår roll är således att axla ansvaret samt navigera styrelsen genom hela processen och genom att bidra med den erfarenhet och expertis som erfordras.