Vindar och Lokaler

En dold tillgång i fastigheten: Konvertera föreningens råvind och lokal till bostäder

I Stockholm råder en hög efterfrågan på bostäder, vilket ger bostadsrättsföreningar och fastighetsägare en möjlighet att förbättra sin ekonomi. Många föreningar innehar utrymmen som inte nyttjas på ett optimalt sätt i sina fastigheter – en dold resurs som kan omvandlas från till eftertraktade bostäder och därmed leda till ett betydande kapitaltillskott i kassan. En Lokalkonvertering initieras ofta från oanvända utrymmen så som tidigare styrelserum, förråd eller tomma lokaler där det tidigare bedrivits kommersiell verksamhet. Råvindskonverteringar, å andra sidan, genomförs oftast i tidigare förråd eller annan tom yta belägna högst upp i föreningens fastighet.

Följande punkter belyser de ekonomiska fördelarna som kan uppnås genom att omvandla en lokal eller råvind till bostad.

Kapitaltillskott från försäljning av råyta

Försäljning av en lokal eller råvind i föreningens fastighet genererar ett betydande kapitaltillskott i föreningens kassa. Dessa medel kan användas för att finansiera framtida underhåll på fastigheten eller till att amortera på befintliga lån. En amortering både förbättrar föreningens kassaflöde och minskar nyckeltalet lån/kvm.

Ökade avgiftsintäkter

När en lokal eller råvind omvandlas till nya bostäder, tillkommer fler medlemmar vilket resulterar i ökade avgiftsintäkter till föreningen och därmed ett förbättrat kassaflöde.

Möjlighet att justera avgifter

Den förbättrade ekonomin som följer av en lokal- eller råvindskonvertering gör det möjligt att begränsa avgiftshöjningar, eller i vissa fall sänka föreningns avgifter.

Lån per KVM

Från och med den 1 januari 2023 är det ett krav att inkludera nyckeltalet “lån per kvadratmeter” (lån/kvm) i bostadsrättsföreningens årsredovisning. Genom att bygga nya bostäder och därigenom öka föreningens totala boarea (BOA), minskar lån/kvm, vilket gör fastigheten samt dess befintliga bostäder mer attraktiva på bostadsmarknaden.

Ökat värde på medlemmarnas bostäder

I takt med att föreningens ekonomi förbättras och medlemmarnas bostäder blir mer eftertraktade på marknaden kan det innebära ett ökat värde på  både fatigheten och bostäderna.
Att välja en god samarbetspartner är en nyckelfaktor för att projektet ska lyckas och skötas korrekt. Föreningens val av aktör bör baseras på goda erfarenheter med bra resultat av tidigare genomförda projekt samt att de genomförs korrekt och med rätt värderingar. Det är viktigt att säkerställa att den valda aktören inte bara besitter praktisk erfarenhet utan också utför byggnationen från början till slut i enlighet med gällande lagar och regler, såsom Boverkets Byggregler (BBR) eller Allmänna Bestämmelser om Totalentreprenad (ABT). För föreningen är det också av betydelse att den valda aktören tar ansvar för byggnationen efter färdigställande under garantitiden. Dessutom är det av stor vikt att föreningen säkerställer att deras samarbetspartner kan uppvisa tillräckliga medel för att finansiera projektet från start till mål.
Föreningen bör få fullständig insyn samt möjlighet att följa projektets alla faser från start till mål. Processen bör vara trasparent, inkludera regelbundna uppdateringar och ha en tydlig sammanställning vid projektets slutfas. Dessutom bör man säkerställa att föreningen och partnern delar samma målsättningar för att uppnå bästa möjliga utfall. När bostadsrättsföreningar i Stockholm väljer att omvandla sina oanvända utrymmen till nya bostäder investerar de i framtiden, förbättrar sin ekonomi och skapar värden för sin fastighet och sina medlemmar. Genom att noggrant välja rätt partner, säkerställa transparenta processer och sträva efter gemensamma mål skapas förutsättningar för ett väl utfört projekt. Vi på VL Fastighetsutveckling har en lång och gedigen erfarenhet med flertalet goda referenser. Vi är väl insatta i de krav som ställs för att genomföra ett projekt och arbetar aktivt för att säkerställa en smidig process och uppnå önskade resultat för våra uppdragsgivare.
image

Maximera Fördelarna med Bostadskonvertering i Stockholm

I Stockholm råder en hög efterfrågan på bostäder, vilket ger bostadsrättsföreningar och fastighetsägare en möjlighet att förbättra sin ekonomi. Många föreningar innehar utrymmen som inte utnyttjas optimalt i sina fastigheter – en dold resurs som kan omvandlas till eftertraktade bostäder och därmed leda till ett betydande kapitaltillskott i kassan.
Följande punkter belyser de ekonomiska fördelarna som kan uppnås genom att konvertera dessa utrymmen till bostäder:

Kapitaltillskott från försäljning: Genom att sälja outnyttjade ytor i fastigheten kan föreningen generera betydande kapitaltillskott som kan användas för framtida underhåll eller för att amortera befintliga lån, vilket förbättrar kassaflödet och minskar nyckeltalet lån per kvadratmeter.

Ökade avgiftsintäkter: Omvandlingen av outnyttjade utrymmen till nya bostäder innebär fler medlemmar och därmed ökade avgiftsintäkter till föreningen, vilket förbättrar det övergripande kassaflödet.

Möjlighet att justera avgifter: Den förbättrade ekonomin som följer av konverteringen möjliggör möjligheten att begränsa eller sänka föreningens avgifter.

Lån per kvadratmeter (lån/kvm): Från och med den 1 januari 2023 är det ett krav att inkludera nyckeltalet “lån per kvadratmeter” i årsredovisningen. Genom att bygga nya bostäder och öka den totala bostadsytan minskar lån per kvadratmeter, vilket gör fastigheten och dess befintliga bostäder mer attraktiva på bostadsmarknaden.

Ökat värde på medlemmarnas bostäder: Genom att förbättra föreningens ekonomi och göra bostäderna mer eftertraktade på marknaden kan värdet på både fastigheten och medlemmarnas bostäder öka.

Att välja en pålitlig samarbetspartner för konverteringsprojektet är avgörande för dess framgång. Föreningens val av aktör bör baseras på tidigare framgångsrika projekt, efterlevnad av lagar och regler samt förmågan att ta ansvar för hela projektet, från början till slut. Föreningen bör säkerställa att den valda partnern har tillräckliga resurser för att genomföra projektet på ett professionellt och noggrant sätt.

När bostadsrättsföreningar i Stockholm väljer att omvandla outnyttjade utrymmen till nya bostäder investerar de i framtiden och förbättrar sin ekonomi för både fastigheten och dess medlemmar. Genom att noggrant välja rätt partner, säkerställa transparenta processer och sträva efter gemensamma mål skapas förutsättningar för ett lyckosamt projekt. På VL Fastighetsutveckling har vi lång erfarenhet och flertalet goda referenser och arbetar aktivt för att säkerställa en smidig process och uppnå önskade resultat för våra uppdragsgivare.